ชอบใส่ ร้ๅย ร ะ วั ง ผ ลก ร ร ม

ชอบใส่ ร้ า ย ร ะ วั ง ผ ลก ร ร มก ร ร มทางวาจามีผลร้ า ยเเรงมาก การที่เราพูดใส่ร้ า ยหรือพูดไม่ดีจ นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อuเเละเ สี ยใ จ

หรือไปพูดทำลๅยความหวังต่าง ของเขาถ้ารู้ตัวให้หยุดเ สี ยถ้าไม่หยุดหรือเลิกทำเ สี ยก ร ร มไม่สนองเเต่ในชาตินี้ พอต า ยลงไปยังต้องไปใช้ก ร ร มยังนรกตามขุมต่าง

อีกท่านจะพูดเเละสอนศิษย์อยู่เสมอว่า “คนดีเขาไม่ตีใคร” ความหมายว่าคนดีไม่ตีใคร ไม่ใช่เอาไม้หรือของเเข็ง ไปตีเขา

เเต่ท่านไม่ให้พูดจาไม่ดีด่าว่าใส่ร้ า ยทำให้ผู้อื่นเดื อดร้อนเ สี ยห า ยเเละ “ทุ ก ข์ใ จ”

มงคลที่ท่านพูดถึงบ่อย นั่นคือ สัมมาวาจาชอบ คือ พูดเเต่สิ่งที่เป็นมงคล ท่านว่าคนส่วนมากมักสร้างก ร ร มທางวาจา เพราะรรมนี้สร้างได้ง่าย

เเต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของก ร ร ม เมื่อส่งผลจะร้ า ยเเรงเพียงไรคำพูดนั้นสำคัญมาก บางคนพูดไม่ดีกับผู้อื่น จ นเป็นเหตุถึงโ ก ร ธเ ก ลี ย ดกันชั่ วชี วิต ก็มี

บางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำ ก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปี คนส่วนมากที่ขึ้นโรงขึ้นศาล หรือทะเลาะกันจ นไปถึงคร่ากันต.า.ยก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีนี่เเหละ มีเรื่องเดือดร้อu

หลวงปู่ท่านสอนอยู่เสมอว่า อ ย่ าไปพูดไม่ดีกับใครเขา ถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราเเต่เราไม่ว่าหรือด่าเขาตอบ มันก็จะไม่มีเ รื่ อ งกันเเต่ถ้าเเกไปด่าเขาเมื่อไรนั่นเเหละเรื่องใหญ่

ท่านสอนศิษย์เสมอว่า อ ย่ าไปพูดทำลๅยความหวังของใครเขา เพราะนั้นอาจจะเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่

ถ้าเเกไปพูดเข้าเมื่อไหร่ ก ร ร มใหญ่จะต กเเก่ตนเอง ท่านบอกไว้อีกว่า คนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ า ยผู้อื่นรวมไปถึงการพูดไม่ดีต่าง กับคนอื่นนั้น ก ร ร มจะมาเร็วมาก

เขาผู้นั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกเเละภายใน ไม่เป็นที่รักของคนทั่วไป ตรงกันข้ามกับเป็นคนที่น่ารังเกียจเเก่คนทั้งหลาย ก ร ร มนี้จะทำให้เขามีเ รื่ อ งเเละเดือดร้อuอยู่เสมอ

ทั้งທางกายเเละทางใ จ บางคนทำก ร ร มนี้ไปเรื่อย อ ย่ างไม่รู้ตัว พอก ร ร มดีที่ตนเคยสร้างมาเเต่ปางก่อนหมดหรือเหลือน้อยลง

ก ร ร มชั่ วที่สร้างนี้ก็จะสนองเขาอ ย่ างหนักทั้งในภพนี้เเละภพหน้า ในภพนี้เวลาที่ก ร ร มดีเเต่ปางก่อนจะส่งผลให้มีความสุข

หรือมีโช คลาภ ก ร ร มชั่ วก็จะเข้ามาตั ดรอนก ร ร มดี เหมือนอ ย่ างเขาผู้นั้นซื้อหวยเลข 56 หวยก็จะออกเลข 55 หรือ 57 บางทีก็ติดต่อการค้าหรือง า นต่าง

มองเห็นอยู่ว่าง า นนี้ได้เเน่นอน เเต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้าง ไปเเล้วไม่เจอหรือมีเหตุต่าง มาทำให้มีอุปสรรคอยู่เสมอ

Related posts