คๅถๅบู ชาพระสีวลี ฉบับหลวงพ่อกวย (ลายมือหลวงพ่อ)

คาถาบู ชาพระสีวลี ฉบับหลวงพ่อกวย (ลายมือหลวงพ่อ)

ก่อนใช้ควรท่องจำใหขึ้นใ จก่อน พอท่องได้เเล้ว จุดธูป 9ดอก บอกกล่าวหลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆสิตาราม เเละพระสีวลี

ว่าขอสวดบู ชาพระคาถานี ขอให้ประสิทธิเเก่ข้าพเจ้า

ขอบารมี หลวงพ่อกวยเเละพระสีวลี ให้ข้าพเจ้ามีโช คลาภเเละเงินทอง เข้ามาตลอด การงาน การเงินดี

ก่อนสวดทุกครั้ง ให้ใจน้อมถึงหลวงพ่อกวย และ พระสีวลี จะมีผลมาก

คำอาราธนาขอโชคลาภ ว่าดังนี้

“สีวลีจะมหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโตมะนุสโสเทวะตาอินโท พรมมายะโม ยักขาวา ปิตัสสะ นิรันตะรัง ปะนะลาภะ สักกาเรอาเนนติ นิจจัง

สิวลิดเถรัสสะลาโภจะสักกาโรโหติ สิวลีมหาเถรันจะปูชะกัสสะ สะทาวาปิ คาถันจะ สังวัดตะนัสสะ ลาโภจะ สักกาโรโหติ เถรัสสะ อานุภาเวนะ

ลาโภเมโหตุ สัพพะทา เอเตนะ สัจจะวัดเชนะ ลาโภเมโหตุสัพพะทาฯ”

เมื่อกล่าวคำอราธนาขอลาภสักการะตามความปรารถนาจบเเล้ว จึงสวดคาถา…พระสิวลีต่อไป ให้ได้วันละ 3 ครั้ง 7 ครั้ง จะเ กิ ดโช คลาภตามความปรารถนาทุกประการ

ว่าดังนี้
“สีวะลีจะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ สีวะลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต

โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหังวันทามิตังสะทา สีวลีเถรัสสะ เอตังคุ ณัง สวัสดิภาลัง ภะวันตุเม”

พระคาถาบู ชาทั้ง 2 บท คอยบู ชาสวดประจำเป็นกิจวัตร์ ประจำวันอยู่ จะเ กิ ดลาภสักการะ ซื้อง่ายขๅยคล่อง

ต่อไปจะร่ำร ว ยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เเละจะมีโช คชะตาร า ศีดีขึ้นทุกวัน ขนาดหลวงพ่อกวย ท่านเองยังสวดทุกคืน

Related posts