อ.เรนนี่ ช่องส่ อ งwี ป ล งผมบวชชีแล้ว

เรียกว่าหายหน้าหายต าไปสักพักเลยค่ะ สำหรับ อาจารย์เรนนี่ สุระประภา หรือว่า อ.เรนนี่ ช่องส่องwี

โดยตั้งแต่ที่ร ายการช่องส่องwียุติการถ่ายทำไปนั้น อ.เรนนี่ ก็มักจะเข้าร่วมสวดมนต์วิปัสสนาอย่ างต่อเนื่อง

เพื่อให้จิ ตใจนั้นแน่วแน่แถม อ.เรนนี่ ยังดูผ อ ม หุ่uดีขึ้นมากเลยด้วยค่ะ

แล้วล่ าสุดเมื่อวานก่อน (19เม.ย.65) อ.เรนนี่ ก็ได้ขอละทางโ ล ก เพื่อมุ่งหน้าเข้าหาทางธรรมอย่ างจริงจัง

โดยมีการป ล งผมบวชชีแล้ว ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิ ตร จ.นครนายก โดยมีการโพสต์ภาพการป ล งผม

ที่จัดขึ้นอย่ างเรียบง่าย พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า “วางจากเ ห ตุแห่งทุ กข์ วางจาก เ ห ตุแห่งโ ท ษ

วางจากเ ห ตุแห่งความโ ก ร ธทั้งหลาย วางจากกิเ ล สทั้งหลาย วางจากโnสะทั้งหลาย ด้วยความเข้าใจและ เมต า

ย่อมนำพาสุ ขนั้น มาสู่ใจตน  ป ล งผมบวชชี วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 9.45 นาที

อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะพี่ๆ”ซึ่งหลังจากนี้แฟนๆคงจะได้เห็น อ.เรนนี่ ทำกิจก ร ร มต่างๆภายในวัดอย่ างโwสต์ล่ าสุด

อ.เรนนี่ ได้เผยภาพขณะที่ตัวเองนั้นกำลังนั่งอยู่กับสนัข พร้อมทั้งเwยข้อความที่เป็นคำสอนเรื่องการดั บทุ กข์

โดยระบุว่า ดั บทุ กข์ ด้วยการเจริญเมตต า หากใจตนนั้นเกิดทุ กข์ แล้วพึงให้ใจตนนั้น ส ง บ ก็ต้องเจริญสติด้วยความเข้าใจ

แลเมตต าหนอ ทุ กข์ แล สุ ขนั้น มันตรงข้ามกัน ทุ กข์นั้นมันทำให้เ ร่ าร้ อ น คิดสิ่งใดก็จะคิดร้ าย คิดลบเสมอ สุ ขนั้นแสนจะสบาย ใจสบาย

สุ ข คิดดี มีแล้วย่อมร่มเย็นในจิ ตใจ เพราะฉะนั้นจงคิดบวก คิดดีเสมอ ต่อทั้งตัวเราและผู้อื่น สิ่งเหล่านี้คือการเจริญสติด้วยเมตต า

คือการเมตต า ที่ตัวเราเอง เมตต าต่อสิ่งต่างๆ เมต ต าต่อศัตรูหมู่ม ารทั้งหลาย ทุกสิ่งวางได้ห น อ ถ้าใจตนไม่เก็บสิ่งเหล่านั้น

มาเป็นทุ กข์ ทุกสิ่งนั้น เกิดขึ้นด้วยก ร ร ม ย่อมดั บลงด้วยผลแห่งก ร ร ม ทำสิ่งใดแล้ว ย่อมได้รับผลก ร ร มอย่ างนั้นหนา

ก ร ร มของเขา เกิดขึ้นเพราะเขานั้นทำ ก ร ร มของเรา เกิดขึ้นเพราะตัวเราทำ หากเราไม่สร้างก ร ร ม เราย่อมไม่ทุ กข์

และจงทำดีต่อกัน คิดดี พูดดี ทำดี และเมตต าต่อกันเสมอ เท่านี้ชีวิ ตย่อมสุ ขขึ้นได้หนา ชาวเน็ตคอมเมนต์รั วๆเลยว่า

อนุโมทนาสาธุจร้า อนุโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์แม่ชีเรนนี่ขอให้กุศลบ ารมีที่ท่านสร้างมาส่งwลให้ท่านเกิดปัญญ าเจริญ

ในธรรมยิ่งๆขื้นไปนะคะ. อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ , อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ อย่ างไรก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

Related posts