สาว 22 เปิดใจหลังรักอาชี พสั ปเห ร่ อ

นางสาวจิราพร นรินทร์นอก อ ายุ 21 ปี หรือ น้องมาย ชาว อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้รับเสี ย งชื่นชม

จากประช าช นในพื้นที่ และผู้ที่พบเห็น จากการทำอาชี พสั ปเห ร่ อ ที่ไม่ค่อยมีใครทำอาชี พนี้แล้ว

สั ปเหร่อสาวนี้รายนี้เผยว่า ตนเริ่มอาชี พนี้จากการมาช่วยงานปู่ของตน นายสำเรียง นรินทร์นอก อ ายุ 68 ปี

และรู้สึกรักอาชี พนี้ และแม้ว่าขณะนี้กำลังเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 ที่ กศน.อำเภอพิมาย และทำงานรับจ้ างทั่วไป

แต่เมื่อมีเวลาว่าจะแต่งชุดสูnสีดำมาช่วยงานปี ประกอบพิธีฌ าปนกิจให้ผู้เ สี ย ชี วิ ต

น้องมายเล่าอีกว่า ระหว่างทำพิธี ตนจะเห็นคนเก็บด อ กไม้จันทน์ใส่โ ล งศ w เก็บพ วงห รี ด และนำร่ างผู้เ สี ย ชี วิ ต

เข้าเ ต าเ w า และทำมาหลายปีแล้ว โดยไม่รู้สึกกลัวหรืออ ายเพื่อนๆ ในวันเดียวกัน เพราะมองว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องต า ย

หากมั วแต่กลั วศ wคนต า ย เท่ากับเรากลัวความต ายเอง นอกจากนี้ น้อยมายยังบอกอีกว่า อาชี พสั ปเหร่อก็เป็นอาชี พ

ที่ต้องใช้ความรู้เช่นกัน ทั้งยังต้องมีคาถาและมีครู จึงจะประกอบพิธีเ w าศ w ผู้เ สี ยชีวิ ตได้

ด้านนายสำเรียง ปู่ของน้องมาย บอกว่า สุ ขภาพร่ างก ายไม่แข็งแ ร ง ประกอบกับมีโ ร คประจำตัวเพราะอ ายุมากแล้ว

จึงอย ากถ่ายทอดวิช าความรู้การเป็นสั ปเ ห ร่ อให้กับหลานสาว เพราะเห็นว่า หลานสาวชื่นชอบในอาชี พนี้

ถึงแม้จะได้ค่ าจ้ างเพียงครั้งละ 300-500 บ าทก็ตาม แต่ก็เป็นอาชี พหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ด้วยกัน

Related posts