น้องออย เด็กหญิงสู้ชีวิ ต ใช้ร้ๅนเwิงสังกะสีเก่ๅๆ ตั ดผม หาร ายได้เลี้ยงพ่อกับน้อง

เปิดเรื่องร าวเด็กสู้ชีวิ ต ที่สังคมให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับ น้องออย เด็กที่ต้องทำงานแต่เล็ก

เพื่อดูแลพ่อที่ป่ ว ຍเป็นโ ร คเ ก๊ า และน้องสาวอีก 1 คน คุณพ่อมีอาชี พเป็นช่างรับจ้างตั ดผม แต่ในระยะหลัง ๆ นั้น

พอเริ่มมีอาการช าที่มือ เป็นระยะจนไม่สามารถตั ดผมให้ลูกค้ าได้ในบางครั้งน้องออยต้องออกมาช่วยพ่อตั ดผม

ให้ลูกค้ าต่อ หลังจากพ่อตั ดไม่ไหว รายได้ของครอบครัวนั้นมาจากร้านตั ดผมและไม่เพียงพอต่อร ายจ่ าย

ของคนทั้งครอบครัวทั้งหมด น้องออยจึงเริ่มหาร ายได้พิเ ศ ษตั้งแต่ตอนเรียนอยู่สมัยมัธยมต้น

ทั้งนี้น้องออยไม่มีบ้านหรือที่ดิน แต่มีผู้ใจบุญเอื้อเฟื้อที่อยู่เล็กๆ โดยทุ บกำแwงรั้วให้ครอบครัวน้องออยซึ่งมี 3 ชีวิ ต

มีคุณพ่อ น้องออย และน้องสาวได้อยู่อาศัย โดยญ าติๆของน้องออยได้ช่วยซื้ อ สั งกะสีและเ ศ ษเ ห ล็ ก

ที่เหลือมาให้ และคนในหมู่บ้านก็ได้ช่วยเหลือน้องออยบ้าง น้องออยเปิดใจว่าวัน ๆ ร ายได้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่ า ไ ร

ได้เพียงวันละ 100-200 พอซื้ อข้าวประทั งชีวิ ต ทั้งนี้หน่วยงานรับจ้ าง ที่ร้ านค้าแถวบ้าน ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์

และช่วงปิดภาคเรียน ได้จ้างน้องออยไปช่วยบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเนื่องจากอาก ารป่ ว ຍของพ่อ

ทำให้น้องออยต้องข าดเรียนอยู่บ่อย ๆ เพื่อไปดูแลพ่อ น้องออยมีความใ ฝ่ฝั นอย ากจะเป็นครู

ย ามที่ท้อแท้บอกกับตัวเองคอยย้ำเตือนเสมอว่าน่าจะยังมีความหวังอยู่ เราจะผ่านมันไปให้ได้

ต้องดูแลพ่อกับน้องให้ได้ไปตลอด

Related posts