2 พี่น้องยอดกตัญญู สลับกันหยุดเรียนดูแลแม่ที่ป่ ว ย

ต้องบอกเลยว่าชีวิ ตคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้จริงๆ เช่นกับ 2 พี่น้องยอกกตัญญูที่ต้องช่วยเหลือ

และเลี้ยงดูแม่พิก ารหลายโ ร ครุ มเ ร้ าจนต้องสลับกันหยุดเรียนเพื่อดูแลแม่ งานนี้ทำเอาหลายๆคนอดสงส ารไม่ได้

แทนที่ 2 พี่น้องจะได้ใช้ชีวิ ตเหมือนเพื่อนๆ ล่ าสุดมีข่ าวร ายงานว่า ที่บ้านเลvที่ 80 ม.1 ต.แม่น้ำคู้ อ.ป ล วกแดง จ.ระยอง

ซึ่งเป็นบ้านของ สองพี่น้องที่ดูแลแม่พิก ารและป่ ว ยหลายโ ร ค โดยที่ต้องดูแลกันเองตามลำพั งจนเป็นที่รันท ดของเพื่อนบ้าน

ซึ่งเป็นเพียงบ้านปูนชั้นเดียวหลังเล็กสภาพท รุ ดโ ท ร มภายในบ้านพบกับ อรุณรุ่ง ทองมูล อ ายุ 17 ปี และ ปิ่นกมล ทองมูล

อ ายุ 9 ปี ที่กำลังดูแลคุณแม่ คมารักษ์ แสงอภั ย อ ายุ 47 ปี ที่พิก ารข าด้วนทั้งสองข้างเพราะถูกตัดทิ้ งไปเพราะโ ร คเบ าหว า น

สภ าพwอมเ ก ร็ ง นอนอยู่ในเปลผ้าใบที่ทั้งเก่าและvาด ภายในบ้านที่ทั้งแคบและท รุ ดโ ท ร ม คมารักษ์ เปิดเwยว่า

ตนเองเริ่มป่ ว ยเป็นโ ร คไ ต โ รค เบ าหวาน โ ร คหั วใจ ตั้งแต่ปี 2546 กว่า 19 ปี มาแล้ว ต้องฟ อ กไต วันเว้นวัน

หลังจากนั้นก็ต้องตัดข าทั้ง2 ข้างออกเพราะโ ร คเ บา หวาน จนเดินไม่ได้จึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยสงส าร

สามีที่ต้องทำงานหาเงินคนเดียว ส่วนลูกสาวทั้งสองคนก็พลอยลำบ ากไปด้วยต้องผลัดกันหยุดเรียน

เพื่อไปส่งตนเองฟ อ กไ ตที่โ ร งพ ย าบาลระยอง เพื่อช่วยในการติ ด ต่ อ เอกส ารแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่ างไรเพราะช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ไม่อย ากจะมีชีวิ ตอยู่เลยเพราะเป็นภาระให้กับสามีและลูก ซึ่งต้องขอขอบคุณ ทาง อบต.แม่น้ำคู้ อ.ป ล วกแดง จ.ระยอง

มีรถมาคอยรับส่งไปโ ร งพย าบาล ไม่เช่นนั้นก็คงจะลำ บ ากกว่านี้เป็นแน่อรุณรุ่ง ลูกสาวคนโต เwยว่า ถึงแม้ว่าขีวิ ตตนเอง

กับน้องสาวจะลำบ ากแต่ก็ต้องสู้เพื่อดูแลแม่โดยจะต้องผลัดกันไปส่งแม่ไปโ ร งพย าบาลฟ อ ก ไ ตจึงจำเป็นต้องหยุดเรียน

แต่ก็จะอ่านหนังสือเสริมเอาเองจึงทำให้ผลการเรียนไม่ตกยังคงได้เกรดเฉลี่ย 4.00 มาตลอด ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้หางานที่ดี

มีเงิuมาดูแลแม่และครอบครัว เพราะทุกวันนี้พ่อรับจ้ างคนเดียวเงิuก็ไม่พอใช้และต้องขอขอบคุณทาง อบต.แม่น้ำคู้

ที่ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือซึ่งก็จะต้องต่อสู้ฝ่ าฟั นต่อไป

Related posts