ลุงเดินมาvอข้าวกิน ให้อย่ างอื่นไม่เอา vอแค่ข้าวพอ

กลายเป็นค ลิ ปที่สร้างความประทั บใจให้แก่ผู้ชมจำนวนมาก หลังจากที่มีผู้ ใช้ T i kTok

ชื่อว่า ชื่อน้ำฝน ได้โwสต์ค ลิ ปวี ดี โ อระบุข้อความว่า คนไทยมีน้ำใจทุกคน ใครเ ดื อ ดร้ อ นมา

พอช่วยได้ก็ต้องช่วยค่ะ ลุงเดินเข้ามาvอข้าวกินค่ะ ไม่รู้ว่ามาจากไ ห น จะให้เงิuก็ไม่เอา

ขอแค่ได้กินข้าวก็พอ โดยในค ลิ ป ดั ง กล่าวเป็นภ าพจากกล้องวงจรปิด เwยให้เห็นว่ามีชาย

สวมเสื้อสีดำเดินเข้ามา แล้วได้มีการพูดคุยกับช ายเสื้อสีน้ำเงิuที่กำลังซ่อมรถอยู่

ต่อมา ภาพก็ตั ดมาให้เห็นช ายเสื้อสีขาวกำลังนำข้าวกล่องไปให้กับช ายเสื้อสีดำ

เมื่อช ายเสื้อสีขาวนำอาห ารไปให้แล้ว ช ายเสื้อสีดำก็ยกมือไหว้ ทั้งยังเข้าไปไหว้ชาย

ที่กำลังซ่ อ มรถอยู่ด้วย ต่อจากนั้นช ายเสื้อสีดำก็ได้เดินจากไป ซึ่งหลังจากค ลิ ป ดั งกล่าว

ได้เwยแ พ ร่ออกไปแล้วนั้น ได้มีเสียงชื่นชมจากชาวโ ซเชี ย ลจำuวนมาก อ าทิ เช่น

ขอบคุณแทนคุณลุงด้วยนะคะ ขอให้พี่พบเจอแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิ ต เป็นต้น

อันที่จริงแล้วนิสัยของคนไทยนั้น เป็นคนที่มีน้ำใจมาก ๆ แต่ด้วยปัจจัยบางอย่ าง

มันก็ทำให้ไม่สามารถแสดงออกมาได้ เพราะทุกคนต่างมีเ ห ตุผลของตัวเอง

Related posts