พระวัดสุทธาวาส ช่วยชาวบ้าน ปรั บที่พักวิปัสสนาเป็นศูuย์พักคอย

สถานการณ์การแ พ ร่ร ะบ าดของเ ชื้ อโ ร คตอนนี้ต้องยอมรับแล้วว่าเข้าขั้นวิ ก ฤ ตแล้วจริงๆ ยอดผู้ติดเ ชื้ อ ร ายใหม่ต่อวัน

ยังเพิ่ ม สู งขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ย อ ดจะแตะวันละ 2 หมื่uร ายแล้ว ประช าช นเ ดื อ ดร้ อ น ติดเ ชื้ อรอเตียง เตียงไม่เพียงพอ

ต้องกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาเพื่อแบ่งเบาในพื้นที่สีแดงเข้มอย่ าง กทม. ที่ตอนนี้แพทย์ พย าบาลรับมือกันจะไม่ไหวแล้ว

ล่ าสุด (3 ส.ค. 2564) ที่วัดสุทธาวาส ต.คลองหลวงแ พ่ ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเ ท ร า พระสงฆ์ของวัดสุทธาวาส และชาวบ้าน

ได้ร่วมกันบูรณะ ทาสี ซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพ อาคารสถานที่พักสำหรับผู้มาวิปัสสนา เป็นศูนย์พักคอย ต.คลองหลวงแ พ่ ง

พระครูโอภาสสราธิคุณ เจ้าคณะตำบลคลองอุดมชลจร เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เปิดเwยว่า สาเ ห ตุที่พระสงฆ์ของทางวัด

ลงมาช่วยกันบูรณะสถานที่พักนี้ เกิดจากความสมัครใจของพระลูกวัด ที่จะลงมาช่วยกันบูรณะให้สถานที่พักแห่งนี้พร้อมใช้งาน

ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่นี้เป็นสถานที่ไว้สำหรับพัก ผู้ที่มานั่งสมาธิฝึกจิตก ร ร มฐาน จึงไม่มีไ ฟฟ้  า และพื้นที่โดยรอบห้องพักเป็นพื้นดิน

พระครูโอภาสสราธิคุณ กล่าวอีกว่า ถึงแม้เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่กิจของสงฆ์โดยตรง แต่ในยามนี้ชาวบ้านลำบ าก

เพราะสงฆ์ก็สมควรที่จะต้องช่วยเหลือชาวบ้าน ให้อยู่ร อ ดป ล อ ดภั ย

ด้านนายวชิรกร จั่ นจิ ตรเพ็ชร์ สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดฉะเชิงเ ท ร า เปิดเผยว่า เดิมที่ได้ชั กชวนชาวบ้าน

ให้มาร่วมด้วยช่วยกันในการบูรณะศูuย์พักคอย ที่จัดตั้งขึ้นภายในวัดสุทธาวาสแห่งนี้ แต่เมื่อชาวบ้านลงมาทำได้สักระยะ

พระสงฆ์ภายในวัดก็ลงมาช่วยชาวบ้านทำ ซึ่งศูนย์พักคอยจุดนี้มีจำนวน 19 หลัง ค าดว่าอีกไม่เกิน 10 วัน จะสามารถ

เปิดศูนย์แห่งนี้รองรับผู้ป่ ว ยได้เป็นบุญของชาวบ้านจริงๆ แม้แต่พระก็ไม่ยอมอยู่นิ่ง เห็นชาวบ้านเ ดื อด ร้ อ นก็ออกมาช่วยเหลือ

เท่าที่ท่านช่วยได้ แค่นี้ก็ถือว่ามากม ายแล้ว สาธุ

Related posts

24 Thoughts to “พระวัดสุทธาวาส ช่วยชาวบ้าน ปรั บที่พักวิปัสสนาเป็นศูuย์พักคอย”

 1. Without the slightest hesitation, he stood up and bowed Your Majesty entrusts the minister with such a big event, and the minister will repay it wholeheartedly I still believe in Tao Qing s ability Liu Chengyou also regained his warm expression purchase cialis online cheap

 2. where can i buy priligy in usa Is it right or wrong for such a what can I take to increase my sex drive cooperate with him

 3. com and provide you with all of their verifications and validity date cialis from india

 4. Payment, insurance, and shipping buy generic cialis The Department of Natural Resources Coastal Resources Division tests water samples at Glynn County beaches throughout the year

 5. Depression after treatment with thiazide diuretics for hypertension. clomid pill PubMed Google Scholar.

 6. doxycycline side effects after stopping The names of generics of those brands are paracetamol, aspirin, chlorphenamine, domperidone, cetirizine, doxycycline, diazepam, ciprofloxacin, amoxicillin, metronidazole.

 7. writing services for college papers college paper service website that will write a paper for you pay someone to write a paper

 8. custom handwriting paper some to write my paper dltk custom writing paper help in writing paper

 9. paper writing services for college students write my paper in 3 hours cheap paper writing services pay to write papers

 10. who will write my paper for me paper writing website college paper writing service reviews white paper writing services

 11. I thought it was because of a tooth implant, but I went to the dentist and he s never heard of it, and said that he s 99 lasix ototoxicity Data on mortality were verified through linkage with the National Registration Department in Malaysia updated until December 2019

 12. help with writing paper cheap custom papers paper writing services best will someone write my paper for me

 13. online paper writing services someone write my paper for me paper writing service college term-paper-help.org

 14. paper writing help online website that will write a paper for you best custom papers online paper writing services

 15. who will write my paper for me i need someone to write my paper paper writing service cheap paper writing service reviews

Comments are closed.