ชื่นชม ณัชช า แม่เลี้ยงเดี่ยว อดทนอ่านหนังสือมาหลายปี จนสอบติดปลัดอำเภอในวั ย 36 ปี

น.ส.ณัชช า อินต๊ะรัตน์ ด้วยวั ย 36 ปี ที่ประส บความสำเร็จของชีวิ ตต้อนรับปีหมูท อ ง

โดยเธอเป็นว่าที่ปลัดหญิงคนใหม่ ได้ขึ้นบนเวทีและเล่าความสำเร็จของชีวิ ตที่ฟันฝ่ามา

ให้ผู้มาร่วมงานต่างตั้งอกตั้งใจฟังเธอเล่าว่าหลังเรียนจบ คณะรัฐศ าสตร์ มหาวิทย าลัยรามคำแหง

มาเมื่อปี 2548 เมื่อจบสายนี้แล้วความฝันก็คือ อย ากเป็นนักปกครอง เป็นปลัดอำเภอ

แต่กว่าจะมีวันนี้ ต้องผ่านเรื่องร าว ผ่านอุปส ร ร คมาตั้งเยอะแยะ เมื่อเล่ามาถึงช่วงนี้ทุกคนเงียบ

เพื่อฟังเรื่องราวชีวิ ตที่ถ่ายทอดออกมาให้รับฟังหลายคนร้ อ งไ ห้ โดยเฉพาะแม่กับป้า

ผู้ที่เป็นกำลังใจให้ตลอดเวลา น้อยคนที่จะรู้ว่านอกจากลูกที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ยังต้องดูแลต าที่ป่ ว ย

แต่ยังโ ช คดีที่ยังมีลุงและป้าช่วยกันดูแล สำหรับจุดเริ่มต้นของข้าราชการน้อยๆคนหนึ่ง

เริ่มจากการสอบปลัดอำเภอเมื่อปี 2551 วันที่สอบจำได้ดีคือวันที่ 17 สิงหาคม 2551 เป็นวันที่ย ายเ สี ย

สอบเสร็จรีบนั่งรถกลับบ้าน จากการสอบในครั้งนั้น ผ่านภาค ก. แต่ไม่ผ่านภาค ข.

โดยปีนั้นกรมการปกครอง สอบทั้งภาคก. และภาค ข.ในวันเดียวกัน ข้อสอบมีแต่ อส. ตอนนั้นไม่รู้จักว่าอส.คืออะไร

สำคัญกับภารกิจของกรมการปกครองยั ง ไ ง ทำไมถึงออกข้อสอบเยอะขนาดนี้ ไม่เคยอ่านหนังสือเลยตอนนั้น

แต่ผ่านภาค ก.มาแบบฟ ลุ๊ ค มากๆหลังจากนั้นก้อไม่คิดว่าจะสอบราชการใดอีก ทำแต่งานเอกช น

เป็นฝ่ายบุคคลโ ร งแรม จนกระทั่งจุดเปลี่ยนของชีวิ ตเมื่อปี 2554 ได้เป็นมนุ ษย์แม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูก

ในท้ อ งเพียงลำพั ง จนท้ อ งได้ประม าณ 7 เดือน แม่มารับกลับมาอยู่บ้าน ช่วยพี่สาวทำขนมจีน

จนวันสุดท้ ายที่คลอด อยู่บ้านเลี้ยงลูกได้ 2 เดือน ก็ต้องพาลูกระห กระเ ห ไปอยู่ต ร า ดได้ 7 เดือน

ก่อนได้ทำงานฝ่ายบุคคลโ ร งแรมช่วงที่หางานไม่ได้เราทำงานทุกอย่ าง เก็บพริกvาย แม่ย่ าปลูกพ ริ ก

ให้เราเก็บพริกไปvายเอาเงิuมาเลี้ยงลูก รับจ้ างเก็บมังคุด เก็บเม็ดย างvาย เก็บผักตามธรรมช าติ

ไปนั่งvายตามตลาดนัดจนวันหนึ่งต้องพาลูกกลับมาอยู่บ้าน มีโอกาสสอบเป็นลูกจ้ าง สย. ที่อำเภอ

ตั้งแต่ 21 มกราคม 2556 – 12 กันย ายน 2560ระหว่างนั้นลูกยังเล็กยังเข้าโ ร งเรียนไม่ได้

ต้องจ้ างเขาเลี้ยงจนลูกเข้าอนุบาล ประส บการณ์จากการเป็นลูกจ้าง สย. ตอนนั้นแม่ทำงานที่กรุงเทพ

จนป้ารับป ากจะดูแลให้ก่อนที่แม่จะลาออกกลับมาเลี้ยงให้ จึงตั ดสินใจเดินทางเข้ากรุงทั้งน้ำต า

จนปี 2561 เป็นปีที่ถือว่าปีทองเลยทีเดียว เราพิชิตสนามปลัดอำเภอได้แล้ว ฝ่ าฟั นอะไรมามากมาย

จนสุดท้ายสำเร็จอย่ างที่ตั้งใจไว้ กำลังใจจากแม่ ลูก และคนรอบข้าง ญ าติพี่น้อง จนทำให้มีวันนี้

ต่อจากนี้ไปรับตำแหน่งปลัดอำเภอที่จังหวัดเชียงร าย สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือเรื่องอน าค ตของลูก

จัดการตัวเองแล้วจัดการเรื่องเรียนลูก ห่ ว งที่สุดก็ลูกนี่แหละ ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบราชการ

ถ้ายังมีความพย าย ามและความตั้งใจ ยังไงต้องมีสักวันที่เป็นวันของเรา

Related posts