เศรษ ฐีเมืองกระบี่ใจบุญให้เช่ๅบ้านพักวันละ 1 บ าทช่วยเหลือสองสามีภรรย า

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องร าวดีๆ โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นายธนวัช ภูเก้าล้วน

ตัวแทนของนายชวน ภูเก้าล้วน เศรษฐีเมืองกระบี่ และประธานก ร ร มการบริห ารบริษั ท

ศรีผ่องพาณิชย์ จำกัด พร้อมคณะ ได้นำข้าวส าร อาห าร เเละน้ำดื่ม มอบให้ 2 สามีภรรย า

หลังจากทำสัญญ าเช่ าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในร า ค าเดือนละ 1 บ าท

2 สามีภรรย าดังกล่าว คือ นางวิศาล พรรณราย อ ายุ 59 ปี เดิมทีเป็นชาว จ.พัทลุง

และนายสุพจน์ ผู้มีสั ตย์ อ ายุ 56 ปี เดิมเป็นชาว จ.ศรีสะเกษ ได้ทำสัญญ าเช่ าที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ภายในซอยเวสพั นธ์ 1 บ้านตลาดเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่

ของเศรษฐีเมืองกระบี่ ในราค าเดือนละ 1 บ าท นายธนวัช ตัวเเทนของเศษฐีกังกล่าว เwยว่า

สำหรับ 2 สามีภรรย า เดิมเป็นคนต่างจังหวัด มารับจ้ๅงทำงานอยู่ในพื้นที่ จ.กระบี่

และได้ขอสร้างที่พักอยู่ในที่ดินของบริษั ทบางครั้งฝนตกน้ำท่ ว มมีความเป็นอยู่ลำบ าก

ทางประธานฯบริษั ทศรีผ่อง จำกัด อย ากจะช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้ให้ทั้ง 2

ย้ายมาอยู่ที่พักอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กัน โดยบ้านพักนั้นมีสภาพที่ดี น้ำไม่ท่ ว ม และป ล อด ภั ຍ

นางวิศ าล กล่าวว่า ก่อนนี้ตนกับสามี มีอาชี พเป็นคนงานรับจ้ างก่ อ สร้ าง แต่มาช่วงหลังๆ

ตนทำงานไม่ไหว เนื่องจากอ ายุมาก และป่ ว ยเป็นโ ร ค เ บ าห ว าน สามีทำงานเพียงคนเดียว

ร ายได้วันละประม าณ 300 บ าท ส่วนตนได้ค่าครองชี พจากสวัสดิการรัฐ พอได้เป็นค่ ากินอยู่ในแคมป์

คนงานก่ อ สร้ างเก่าๆ กั้นด้วยสังกะสี ผุพั ง เมื่อฝนตกหนักจะถูกน้ำท่ ว ม ตนโ ช คดีมาก

ที่ทางเจ้าของที่ดินเป็นคนใจบุญ เห็นครอบครัวตนเ ดื อด ร้ อ นก็ให้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใกล้ๆ กัน

โดยคิดค่ าเช่ าเพียงเดือนละ 1 บ าท พร้อมกับอนุญ าตให้ตนกับสามีทำกินปลูกผักในที่ดินได้ ตนรู้สึกขอบคุณเป็นอย่ างยิ่ง

Related posts