คุณย ายสู้ชีวิ ต เปิดร้ านเสื้อผ้าเล็กๆ ในตลาด ท่ามกลางแดดร้ อ น

วันนี้เราจะพาทุกคนมาติ ด ต ามอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่ างมากในโ ล ก อ อ น ไ ล น์

หลังจากผู้ใช้เฟ ซ บุ๊ กชื่อ Sawitri Apiniwate ได้มีการโwสต์ภาพคุณย า ยท่ านหนึ่ง โดยระบุว่า

คุณย า ยอยู่ในตลาดดอนนก ปกติตลาดนัดจะตั้งบ่ าย 2/3 แกมาตั้งตั้งแต่ 11 โมง แกว่าอยู่คนกลัวทำไม่ทัน

เห็นแล้วสงส า รมาก ผู้ใดที่มีเสื้อผ้ าบริจ า คให้แกขๅย หรืออาห ารปัจจัยอื่นๆ นำมาให้แกได้นะคะ คุณย ายสู้ชีวิ ตมาก

ส่งมาที่ ร้ านซ่อม มลมอเตอร์ 0937477248 บ้านเลv 338/55 ม.4 ถ.ดอนน ก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุร าษฎร์ธานี 84000

Related posts