หลวงปู่สุ ข พระเกจิชื่อดั งเมืองโคราช พระภิกษุผู้เรียบง่าย คอยช่วยผู้คนมาตลอด 60 ปี

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ พระครูสุวัฒน์สังฑกิจ หรือ หลวงปู่สุ ข ยโสธโร ที่อยู่ในวัดแสนสุ ขสันติธรรม จ. นครราชสีมา

ท่านเป็นพระเกจิอาจ ารย์ที่มีวิทย าค มสื บสายธรรมมาจาก หลวงปู่ร อ ด พรหมสาโร วัดบ้านไพ อ.โนนสูง

และหลวงปู่อุ่น ฐิตธัมโม วัดบ้านเกรียม อ.โนนสูง อดี ตพระเกจิชื่อดั งโคราช

ปัจจุบันท่ านอ ายุ 84 พรรษ าแล้ว และจำพรรษ าปฏิบัติศ าสนกิจอยู่วัดทรัwย์อุดมธรรม มีนามเดิมว่า สุ ข มุ่งจุลกลาง

เป็นชาว จ.นครราชสีมา พ่อแม่ได้จากไปตั้งแต่อ ายุ 7 vวบ พี่สาวและพี่ชายเป็นคนดูแลมาตั้งแต่เด็ก ๆ

ท่านเป็นคนที่ว่านอนสอนง่าย หลังจบ ป.4 ก็ออกมาทำไร่ทำนาเพื่อช่วยเหลือครอบครัว พออ ายุได้ 20 ปี

ก็เข้าบวชทันทีและได้รับนามฉาย าว่า ยโสธโร

หลวงปู่ได้เข้าศึกษ าพระธรรมอย่ างจริงจัง ศึกษ าตำราหลากหลายแขนงควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาษ าบาลี ภาษ าขอม

นอกจากนี้ ยังสนใจด้านวิทย าคม จึงไปฝากตัวเป็นศิ ษย์ของหลวงปู่ร อ ด และได้รับการถ่ายทอดวิช า ความรู้

อักขระเลขยั นต์ คาถาอ าค มจนแ ต กฉ าน ได้ฝึกวิช าวิปัสสนากัมมัฏฐานกับหลวงปู่อุ่น ฐิตธัมโม ควบคู่ไปด้วย

ผ่านไป 20 ปี หลวงปู่ก็ได้เป็นเจ้าอาว าสวัด และพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง จัดหาทุนมาพัฒนาวัดจนมีทั้ง อุโบ ส ถ

หอระฆัง กำแพงแก้ว ศ าลาการเปรียญ รวมทั้งการให้ความรู้พระสงฆ์ด้วยตัวเอง

หลวงปู่ยังมีจิตใจสาธารณะ บริจ าคเงินมากมาย ช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมช นไปได้

ท่านได้บอกว่าวัดและหมู่บ้านต้องเกื้อกูลกัน เวลาข าดเหลืออะไรก็สามารถแบ่งปันและช่วยเหลือกันได้

พอมีอ ายุและพรรษ ามากขึ้นหลวงปู่ก็ย้ายตัวเองไปอยู่วัดในช นบทเพื่อบรรย าก าศที่เงียบส ง บ

และเหมาะกับการปฎิบัติธรรม ด้วยความที่หลวงปู่ทำดีมาตลอด ชื่อเสี ย งของท่ านจึงแพร่หลายออกไป

ทำให้ผู้คนและชาวบ้านเ ลื่ อ มใสเป็นอย่ างมาก แม้ว่าจะมีพรรษ าเยอะแล้ว แต่หลวงปู่ยังคงออกรับบิณฑบ าตทุกเช้าไม่ข า ด

สวดมนต์ทำวั ตรเช้าเย็นครบตามเวลาเหมือนตั้งแต่เริ่มบวช

Related posts