กรๅบสาธุ พระครูวิมลปัญญ าคุณ ยอมvายบ้านตัวเองเพื่อสร้างโ ร งเรียนแนวคิดเศรษ ฐกิจพอเพียง

สวัสดีครับ เดินตามพ่อในครั้งนี้ จะพาไปรู้จักกับพระครูวิมลปัญญ าคุณ เจ้าอาว าสวัดป่าศรีแสงธรรม หมู่ ๕ บ้านด งดิ บ

ตำบลห้วยย าง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ก่อตั้งโ ร งเรียนศรีแสงธรรม มาตั้งแต่ในปี ๒๕๕๓

โดยเปิดสอนทั้งมัธยมต้นจ นถึงมัธยมปลาย โ ร งเรียนศรีแสงธรรม ไม่ได้สอนแ ค่พื้นฐานเรื่องการอ่ านเขียน

เพื่อทำข้อสอบเท่านั้น แต่สอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลูกฝั งแนวคิดเศรษ ฐ กิ จพอเพียง

ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่ทักษะอื่นอื่นทั้งด้านสังคม วิทย าศ าสตร์ เทคโนโลยี ช่วยสร้างประเทศช าติให้เข้มแข็งอีกด้วย

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งจะก่อตั้งโ ร งเรียนขึ้นมา พระอาจ ารย์ได้ตั ดสินใจขายบ้านตัวเอง เพื่อสมทบทุuสร้างอาค ารเรียน

ที่ยังไม่เสร็จ เมื่อโ ร งเรียนเสร็จ โ ร งเรียนแห่งนี้ยังสอนlด็กlด็กโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีรถรับ ส่งฟรี อาห าร ฟ รีอีกด้วย

แต่lด็กนักเรียนเองก็ต้องทำง า นอย่ างหนัก ในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทุกวันนี้โ ร งเรียนศรีแสงธรรม

ผลิตไ ฟ ฟ้ าใช้เองภายในโ ร งเรียนทำให้โ ร งเรียนเ สี ຍค่ าไ ฟเดือนละ ๔๐ บ าทเพื่อรักษ าค่ า มิ เ ต อ ร์เท่านั้น

นอกจากนี้โ ร งเรียนยังปลูกผัก ทำนา เพื่อผลิตอาห ารแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นอาห ารกลางวันของทุกคน

ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก เ พ าะเห็ด การปลูกข้าว

และนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่ างเบื้องต้นที่โ ร งเรียนได้ประยุกต์ใช้หลักเศร ษ ฐ กิ จพอเพียง เดินตามรอยพ่อหลวง

โดยเน้นให้lด็กมีส่วนร่วม ได้ลงมือทำ ได้สร้างผลง า นด้วยตัวเอง และสามารถนำความรู้ดังกล่าวกลับไปใช้เพื่อแบ่งเบ า

ภาระพ่อแม่ และเลี้ยงตัวเองในอน า ค ตได้ เพราะทำมาหมดแล้วทุกอย่ าง

Related posts