กรๅบสาธุ หลวงพ่อแม้น บริจ าคปัจจัยครั้งใหญ่ ซื้ อเครื่องตั ดถ่ า งให้เอาไปทำประโยชน์ช่วยคน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. เwจ หน่วยกู้ภัยอยุธย า ศูนย์วิทยุรวมใจเสนา ได้ออกมาเwยภาพ พระครูสมบูรณ์จริยธรรม

หรือหลวงพ่อแม้น อาจารสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดหน้าต่าง นอก ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธย า

บริจ าคเงินครั้งใหญ่จำuวน 450,000 บ าท เพื่อซื้ อครื่องตั ด-ถ่ า ง และเครื่องต้นกำลัง เครื่องตั ดแ ห ว นแบตเต อ รี่

มอบให้สมาคมอยุธย ารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธย า ประจำจุดอ.เสนา ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประส บภั ยอุบั ติเ ห ตุจากรถยนต์

โดยมีนายนาวิล คงดี รักษ าการนายกสมาคม นายคมสันต์ รุ่ งเรืองวิรัชกิจ หัวหน้าจุดเสนา เป็นผู้รับมอบ

ด้านนายสมศักดิ์ จิตรการโกศล บจก.จักรวาลแอ๊ตเวอร์ไทร์ซิ่ ง จำกัดและบริษั ท อาร์.เอส.เค เรสคิว อีควิปเม้uท์ จำกัด

ผู้มอบอุปกรณ์เครื่องตั ด-ถ่ า ง และเครื่องต้นกำลัง เครื่องตั ดแหวนแบตเต อ รี่ ให้ทางหน่วยกู้ภั ยอยุธย า

กล่าวว่า ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภั ย แล้วว่ามีความตั้งใจจริงที่ช่วยเหลือผู้ประส บภั ยมาโดยตลอด

แต่ยังข าดแ ค ล นอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการช่วยเหลือ ผู้ได้รับบ าดเ จ็ บที่ ติดอยู่ภายในรถยนต์ที่เกิดอุบั ติเ ห ตุ

จึงได้ร่วมกันจัดซื้ ออุปกรณ์ดังกล่าวมอบให้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิ ต และทรัwย์สินของประช าช น

ด้านนายนาวิล คงดี รักษ าการนายกสมาคม เปิดเwยว่า ทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่มีความจำ

เป็นอย่ างสูงสำหรับการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบั ติเ ห ตุ และบ าดเ จ็ บติดอยู่ภายในรถและไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือ

งั ดร่ างของคน เ จ็ บออกมาได้ หลังจากได้อุปกรณ์ดังกล่าวมาแล้วก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประส บอุบั ติเ ห ตุ

และนำส่งรักษ าโ ร งพย าบาลได้เร็วขึ้น ความเ สี่ ย งต่อการเ สี ยชีวิ ตก็จะลดน้อยลงไปด้วย จะนำอุปกรณ์

ที่ได้รับบริจ าคไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ างสู ง สุ ด

Related posts