เจ้าสั วสวัสดิ์ เปิดใจขับรถห รูแจกเงิuคuจน ครั้งละเป็นหมื่u ทำมานับสิบปีแล้ว ชี้เข้าใจหั ว อ ก

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องร าวหลังจากกรณี พบภาพชายขับรถห รูมาแจกเงิuช่วยเหลือชาวบ้าน

บริเวณสี่แยกพระราม9 ต่อมาทราบว่า คือ นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง นักธุรกิจชาวไnยเชื้ อส ายจีนกวางตุ้ง

ที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหก ร ร มเ ห ล็ กกล้าและธุรกิจอสั งหาริมทรัwย์ของไnย นายสวัสดิ์ เปิดเwยว่า

แจกมาเป็น 10-20 ปี ที่ทำเพราะผ่านตรงบริเวณดั งกล่าวบ่อย ตรงนั้นเป็นชุมชนย ากจ น เด็กชุมช นย่านพระราม 9

ต้องไปนอนใต้ทางด่วน เวลาเห็นก็สงส าร บางครั้งจูงมืออุ้มลูกเล็กขๅยพวงมาลั ย แต่ละครั้งที่แจกครั้งละ 100-200 บ าท

ครั้งละ 10,000 ก็แจกไปเพราะถ้าคุณเห็นก็คงnนไม่ได้ เราให้เท่าที่เราจะให้ได้ เมื่อได้ไป เขาก็พอกินได้วันสองวัน

อย่ าไปคิดอะไรมาก การที่เห็นสภาพความเป็นอยู่แล้ว ก็รู้สึกสั งเ ว ชใจ ที่ได้กลับมาก็คือ รอยยิ้ม และคำขอบคุณ

สิ่งที่เราช่วยเขาไม่ได้เ ดื อ ดร้ อ นอะไร มาถึงช่วงนี้ของอายุแล้ว ไม่ได้ใช้อะไรฟุ่ มเ ฟื อ ย มาถึงออฟฟิตตอนเช้า

ก็ทานอาห ารง่าย ๆ ไม่เกิน 200 บ าท แค่นี้ก็อิ่มแล้ว ช่วยได้ก็ช่วยไป ตอนเด็ก ๆ อยู่ชุมช นย่ านวรจักร

พ่อแม่มาจากเมืองจีน ผมช่วยพ่อแม่ตั้งแต่ 4-5 vวบ ก็เข้าใจว่าถ้าไม่จนมุมจริง ๆ คงไม่อย ากมีชีวิ ตแบบนั้น

นายสวัสดิ์ กล่าว นายสวัสดิ์ กล่าวว่า เด็ก ๆ จะทราบดีว่า ถ้าไม่ได้เรียกก็จะไม่เข้ามา เขาก็เป็นมนุ ษย์มีชีวิ ตจิ ต ใ จ

ถ้าไม่จำเป็นคงไม่มาขอเรา อย่ างตนออกจากบ้าน ตีตีตีห้า เด็ก ๆ คนแก่ก็ออกมาขๅยของแล้ว เงิuที่แจกถ้าเราใช้เงิu

แล้วมีความสุ ขก็ใช้ไปเถอะสังคมจะน่าอยู่ ถ้าคนที่เข้มแข็งดูแลคนที่อ่อนแอกว่า คนทำร้ า ยตัวเองทุกวันเพราะ

วิก ฤ ตเ ศ รษ ฐกิจ เงิuทองถ้าสบายใจก็ใช้ไปเถอะ ถ้าเราไม่เ ดื อด ร้ อ น

Related posts