คู่ชีวิ ตสองล้อ 2 สามีภรรย า ขับมอไซค์จากลำป าง ทัวร์อีส าu

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่ างมาก ในโ ล ก อ อ น ไ ล น์

หลังจากที่ทางเwจ อสมท ลำป าง ได้มีการลงเรื่องร าวของสองสามีภรรย าคู่หนึ่ง

โดยระบุว่า นายฝึกหัด ไวปั ญญ า อ ายุ 66 ปี และ นางวรรณา ไวปัญญ า อ ายุ 64 ปี

2 สามีภรรย า ชาวบ้านแป้นโป่งชัย ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำป าง ขับรถจักรย านยนต์คู่ใจ

จากลำป าง เพื่อท่องเที่ยวหลายจังหวัดในภาคอีส าน โดยขับรถออกจากลำป าง

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ขับรถเที่ยวมาเรื่ อ ยๆ แวะพักตามรีสอร์ท

Related posts